قلاب بافی پریسا

آموزش زنجیره زدن و پایه کوتاه در قلاب بافی

(بازدید ۲۳۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت پایه نیم دوبل در قلاب بافی

(بازدید ۲۰۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت پایه دوبل در قلاب بافی

(بازدید ۲۴۹ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت گل تزئینی با کاموا

(بازدید ۱۸۳ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت پروانه تزیینی

(بازدید ۲۷۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت گل با کاموا

(بازدید ۲۷۴ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت قلب تزیینی

(بازدید ۱۱۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت قلب توپر

(بازدید ۱۰۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش بافت گل تزیینی

(بازدید ۹۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

آموزش نقشه خوانی قلاب بافی قسمت دوم

(بازدید ۵۰۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )